top of page

中式遊艇

請填寫以下表格,我們稍後會與您聯繫。

選擇您的水上活動 :
B131.jpg

中式遊艇 I B131

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.30Pax I 53ft I 4-8hrs

$4,000 (up)

B133.jpeg

中式遊艇 I B133

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.30Pax I 53ft I 4-8hrs

$4,000 (up)

B135.jpeg

中式遊艇 I B135

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.30Pax I 53ft I 4-8hrs

$4,000 (up)

B139.jpg

中式遊艇 I B137

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.35Pax I 64ft I 4-8hrs

$18,000 (up)

B132.jpeg

中式遊艇 I B132

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.30Pax I 53ft I 4-8hrs

$4,000 (up)

B134.jpeg

中式遊艇 I B134

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.30Pax I 53ft I 4-8hrs

$4,000 (up)

B136.jpeg

中式遊艇 I B136

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.30Pax I 53ft I 4-8hrs

$4,000 (up)

B140.jpg

中式遊艇 I B138

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.35Pax I 60ft I 4-8hrs

$8,000 (up)

中式遊艇
bottom of page