top of page

大型遊艇

請填寫以下表格,我們稍後會與您聯繫。

選擇您的水上活動 :
B150.jpg

大型遊艇 I B150

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.100-150Pax I 60ft I 4-8hrs

$12,000 (up)

B152.jpg

大型遊艇 I B152

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.150Pax I 60ft I 4-8hrs

$12,000 (up)

B154.jpg

大型遊艇 I B154

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.300Pax I 75ft I 4-8hrs

$18,000 (up)

B156.jpeg

大型遊艇 I B156

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.35Pax I 60ft I 4-8hrs

$7,800 (up)

B158.jpg

大型遊艇 I B158

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.35Pax I 58ft I 4-8hrs

$7,800 (up)

B151.jpg

大型遊艇 I B151

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.100Pax I 60ft I 4-8hrs

$9,800 (up)

B153.jpg

大型遊艇 I B153

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.200Pax I 75ft I 4-8hrs

$15,000 (up)

B155.jpg

大型遊艇 I B155

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.250Pax I 75ft I 4-8hrs

$18,000 (up)

B157.jpg

大型遊艇 I B157

登船地點:中環 l 尖沙咀 l 香港仔

Max.35Pax I 60ft I 4-8hrs

$7,800 (up)

大型遊艇
bottom of page